നവമാധ്യമങ്ങളിലെ മാര്‍ക്സിയന്‍ കടമകള്‍

2013 സ്ത്രീ സുരക്ഷാവര്‍ഷമായി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിക്കണം : ടിഎന്‍ സീമ എംപി

Kovalam Literary Festival 2012 - 'A NEW BREED OF FESTIVAL' - Special feature by Salini Sreenivasan

IFFK- 12′th December ’12 – Film’s & Reviews

IFFK- 11′th December ’12 – Film’s & Reviews

IFFK- 09th December ’12 – Film’s & Reviews

IFFK- 07th December 12 - Film's & Reviews

Life of Pi : ജീവന്റെ കഥ

IFFK- 08th December '12 – Film’s & Reviews

IFFK- 10'th December ’12 – Film’s & Reviews

'FRIDAY' - A Lijin Jose Cinema

ഹൃദയത്തിലേയ്ക്കിറങ്ങുന്ന മുള്ളുകള്‍

നേര്‍ച്ച