സി.എന്‍ കരുണാകരന്‍ മാഷിന് ശ്രദ്ധാഞ്ജലി

മംഗള്‍യാന് സര്‍വ്വമംഗളം

ഈ ദുരിതകാലത്തും എനിക്ക് സ്വപ്‌നങ്ങള്‍ കാണാനാവുന്നുണ്ട് : വിജേഷ് വിജയന്‍

നീതിക്കായുള്ള പോരാട്ടം മരണം വരെയും തുടരും: പത്മിനി, ട്രാഫിക്ക് പോലീസ് വാര്‍ഡന്‍

മൊബൈല്‍

കവിജന്മം

ഡിസംബറാകുമ്പോള്‍

അമ്പിളിക്ക് റ്റാറ്റാ കൊടുക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങള്‍

പുറപ്പാട്

Stolen Walls

നഗരം

ആഗോളവത്ക്കരണകാലത്തെ അവനവനിസക്കാഴ്ചകള്‍

ഓപ്പണ്‍സ്കൂള്‍ ജീവനക്കാരുടെ ജീവിതസമരവും ചരിത്രത്തിന്റെ ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്തലും.

സമരങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയം ; വിരുദ്ധതയുടേയും