അടച്ചുറപ്പുള്ള വാതിലുകളിലല്ല; മനുഷ്യത്വമുള്ള സമൂഹത്തിലാണ് സ്ത്രീസുരക്ഷ

ആണുങ്ങള്‍ ആണുങ്ങളാല്‍ ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെട്ടാല്‍

Let us Unite and Fight against Fascism

Hypocrisy, thy name is Malayalee

പരിസ്ഥിതി

ആത്മഹത്യാക്കുറിപ്പ് (അനീഷ് ചന്ദ്രന്)