പി രവി വര്‍മ്മ : സൗഹൃദം .. നര്‍മ്മം .. യാത്ര ..

വിക്ടര്‍ ജോര്‍ജ്ജിനെ ഓര്‍ക്കുമ്പോള്‍ ..

ലക്ഷ്യഭേദിയായ ഉണ്ട