രത്നകുമാര്‍ സാറിനോട് കുട്ടികള്‍ ചെയ്തത്

മഴക്കൊയ്ത്ത് ; എന്ത് - എന്തിന് - എങ്ങനെ

കാവാലത്തിലുണ്ട് കാലവും കലാപവും

വെറുതേയല്ല കാലം പോയത്

കമ്മട്ടിപ്പാടം കടഞ്ഞു വെച്ചത്

മൂര്‍ദാബാദ്