ഫിഡല്‍കാസ്‌ട്രോ: സാമ്രാജ്യത്വത്തിനെതിരെ കത്തിജ്വലിച്ചുനിന്ന സോഷ്യലിസ്റ്റ് സാര്‍വദേശീയതയുടെ പ്രതീകം

ഒക്‌ടോബര്‍ വിപ്ലവത്തിന് സ്‌നേഹപൂര്‍വ്വം