പ്രമേഹവും കൊവിഡും: അറിയേണ്ടതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതും

'കോവിഡ് 19' റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടാല്‍

ശ്രീനിവാസന്‍ മാപ്പ് പറയണം 

ശൈലജ ടീച്ചര്‍ മന്ത്രിയാണ്, ടീച്ചറാണ്, സഖാവാണ്..