അടിയന്തരാവസ്ഥ ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംഭവമാണ്

'Riya Fathima, 'S D P I' ആണോ' !