സഫ്ദര്‍ ഹാഷ്മിയെ ഓര്‍ക്കുമ്പോള്‍

The 'Unidentified flying objects' !