കാവി; ഒരു രോഗമാകുമ്പോള്‍ സംസ്ക്കാരം, വിദ്യാഭ്യാസം, ചരിത്രം എന്നിവയില്‍ സംഭവിയ്ക്കുന്നത്

രാഗാത്മകതയുടെ ചരിത്രാവതരണങ്ങള്‍ അഥവാ ചരിത്ര നിര്‍മ്മിതിയുടെ ആവരണങ്ങള്‍

പോണ്ടിച്ചേരി സര്‍വ്വകലാശാലയില്‍ സംഭവിയ്ക്കുന്നത്