ആശയ സമരങ്ങള്‍ക്ക് ഭൗതിക നേതൃത്വമുണ്ടാകണം ; രൂപഘടനയും

അകത്തേയ്ക്കുള്ള വഴിയിലൂടെ ആ പഴയ മാളികയിലെത്തി

നീതിശാസ്ത്രം

എന്റെ പാര്‍ട്ടി