നിശബ്ദരാകാന്‍ ഞങ്ങള്‍ക്കു മനസ്സില്ല

ഋതു പര്‍ണ്ണോ ഘോഷ് - പറന്നകന്ന മനുഷ്യ ശലഭം

ഭാഷാന്തരം

ഭ്രൂണഹത്യ