ശാസ്ത്രദിനം ഓര്‍മ്മിപ്പിക്കേണ്ടത്

ഒരു ഫോട്ടോയ്ക്ക് ഓര്‍മ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത്

'I' ഫാന്‍സിനോട് അപര്‍ണ്ണ പ്രഭ ശശിധരന് ചോദിക്കാനുള്ളത്

'Sell-ഫി '