അമ്മച്ചീസ് പാര്‍ക്ക്

(പേരാബ്രയിലെ) പറയരും മനുഷ്യരാണ്